படத்தை

மனக்குறைகளின்

கேள்வி அல்லது கேள்வி உள்ளதா?
இந்த படிவத்தை நிரப்பவும், நாங்கள் அதை முயற்சிப்போம்!

குறை

grievance@rathi.com